Akademisyenlerin şirket kurması özendiriliyor

Akademisyenlerin kariyerlerinde bilimsel yayın dışındaki, şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek önemli olacak.


2015-2019 dönemini kapsayacak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı son şeklini aldı. Bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacak eylem planı kapsamında akademisyenlerin şirket kurma, patent sahibi olma, sanayi ile ortak proje üretme gibi faaliyetlerinin kariyerlerine olumlu katkıda bulunması için düzenlemeler yapılacak. 2015-2019 dönemini kapsayacak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı son halini aldı. Bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunulacak eylem planı kapsamında, üniversite ile sanayi arasında sıklıkla dile getirilen kopukluğun giderilmesi ve işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. Plana göre, akademisyenlerin şirket kurma, patent sahibi olma, sanayi ile ortak proje üretme gibi faaliyetlerinin kariyerlerine olumlu katkıda bulunması için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, akademisyenlerin proje yapma performansına göre daha fazla maaş almaları sağlanacak.

Eylem planı hazırlanmasına tüm taraflar katıldı!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015-2019 dönemini kapsayacak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı son aşamaya getirdi. Eylem Planı bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşülerek Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Plan taslağı, akademisyenlerin sanayiye, sanayinin ise üniversiteye bilgi birikimini aktarması ve işbirliği sonucunda ortaya çıkan ürünün ticarileştirilmesi konusunda önemli eylemler içeriyor. Eylem Planı ile teknolojik düzeyin yükselmesi ve sanayi üretimin artırılması hedefleniyor. Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak bölgenin ileri teknoloji üssü haline gelinmesi vizyonuyla hazırlanan strateji belgesi ve eylem planının genel amacının; "Ülkede kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde aktörler arasındaki sinerjiyi maksimize ederek, kamu- üniversite-sanayi işbirliğini ulusal inovasyon ekosisteminde işler hale getirmek; ülke sanayisini, rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak" olarak belirlendiği kaydedildi. Bakanlık yetkilileri, eylem planının masa başında değil sahaya inilerek, bölge ve illerden tüm tarafların katılımıyla hazırlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Eylem planında 6 ana hedef var.

KÜSİ Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 6 ana hedef çerçevesinde 52 adet eylem belirlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında kamu-sanayi-üniversite işbirliğinde iletişim ve algıyı oluşturmak amacıyla OSB'lerde Ar-Ge destekleri, proje yazma ve teknoloji transfer hizmetleri gibi konularda çalışacak birimler oluşturulacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör Ar-Ge merkezleri, araştırma altyapıları, OSB'ler, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler gibi aktörler arasında işbirliği modelleri geliştirilecek.

Akademisyen maaşı proje ile artacak

Akademisyenlerin yükselme kriterlerinde KÜSİ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de dikkate alınacak. Akademisyenlerin bilimsel yayın dışındaki, şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek gibi faaliyetlerinin kariyerlerine olumlu katkıda bulunması için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, akademisyenlerin proje yapma performansına göre daha fazla maaş almalarını sağlayacak bir düzenlemeye gidilecek. Akademisyenlerin sanayide, sanayide çalışan nitelikli personelin üniversitede görev almaları kolaylaştırılacak. Bu kapsamda, akademisyenlerin sanayide geçici olarak çalışmasına ve sanayideki yüksek lisans, doktoralı personelin üniversitede ders vermesine imkan sağlayacak mevzuat değişikliği yapılacak.

Fikri mülkiyet hakkı ders programına girecek

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi noktasında ise üniversite ve sanayinin ürettiği ortak patentin yönetimi konusunda hukuki altyapı oluşturulacak. Bu kapsamda, özellikle uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak patentin yönetimi ve ticarileştirilmesinde hukuki altyapı geliştirilecek. Fikri mülkiyet hakları yükseköğretim müfredatına alınacak. Üniversitelerde etkin ve uygulanabilir fikri mülkiyet hakları politikası oluşturulacak

15.10.2014, ANKARA

.